Ναυλώσεις οχημάτων

Το τουριστικό γραφείο έχει στην κατοχή του οκτώ λεωφορεία.

Δύο λεωφορεία πενήντα θέσεων

Ένα λεωφορείο πενήντα ενός θέσεων
Ένα λεωφορείο πενήντα δύο θέσεων
Ένα λεωφορείο εξήντα θέσεων
Ένα λεωφορείο δυώροφο εβδομήντα τεσσάρων θέσεων

Δύο λεωφορεία 20 θέσεων


Η μίσθωση αυτών σε τρίτους (σχολεία, ιδιώτες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο)
αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες του γραφείου.